Privacyverklaring Online Reading

 

Begripsomschrijving

Online Reading:

Eénmanszaak van Elja Laurens Diepenbrock geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 88827224, met als bedrijfsactiviteit het readen, coachen, adviseren, begeleiden en healen van mensen met een specifieke (levens)vraag.

Cliënt:

Persoon die diensten of producten afneemt van Online Reading, bijvoorbeeld als readee (i.e. degene die wordt geread tijdens een Reading).

Potentiële cliënt:

-Persoon die overweegt diensten of producten af te nemen van Online Reading

en/of

-Persoon die op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten en kennisontwikkeling van Online Reading.

 

Toepassing en acceptatie van de privacyverklaring

Door digitaal, schriftelijk, telefonisch of mondeling een Reading of een andere dienst of product bij Online Reading te reserveren, verklaart de cliënt zich akkoord met de privacyverklaring.

Indien een potentiële cliënt contact opneemt met Online Reading of zich inschrijft voor de nieuwsbrief of een andere communicatie-uiting (bijvoorbeeld sociale media), is deze privacyverklaring, of zijn ten minste de relevante onderdelen daarvan, ook van toepassing.

 

Wijziging en publicatie van de privacyverklaring

Online Reading draagt zorg voor een publicatie van deze privacyverklaring op de daartoe geëigende manier, bijvoorbeeld op een toegankelijke plaats op de website www.onlinereading.nl

Online Reading is in rechte om zijn privacyverklaring op elk moment éénzijdig te wijzigen. Indien tot een dergelijke wijziging wordt besloten, publiceert Online Reading de gewijzigde algemene voorwaarden zo snel als mogelijk op de daartoe geëigende manier zodat oude en nieuwe (potentiële) cliënten kennis kunnen nemen van de gewijzigde privacyverklaring.

 

Vastleggen en beschermen van gegevens en privacy

De persoonlijke gegevens van een cliënt of potentiële cliënt worden zonder zijn/haar schriftelijke toestemming niet verstrekt aan derden, behoudens eventuele wettelijke of gerechtelijke verplichtingen.

Indien een potentiële cliënt contact opneemt met Online Reading of zich inschrijft voor de nieuwsbrief of een andere communicatie-uiting (bijvoorbeeld sociale media), wordt de potentiële cliënt voorzover mogelijk gewezen op het feit dat er (enige) gegevens worden opgeslagen. Tevens wordt de potentiële cliënt erop gewezen dat het mogelijk is om zich weer uit te schrijven van bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Om de cliënt die een Reading of een andere dienst / ander product wil ontvangen goed en efficiënt online of in persona te kunnen begeleiden, worden er enige persoonlijke gegevens van de cliënt vastgelegd. Hierbij kan zijn inbegrepen: volledige naam, email-adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en leeftijd, en in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld afhankelijk van het thema van de Reading, andere persoonlijke gegevens. Ook het adres van de cliënt is nodig omwille van de facturering. Door een (Online) Reading te boeken als cliënt of door contact op te nemen met Online Reading als potentiële cliënt, wordt de cliënt of potentiële cliënt geacht geen bezwaar te hebben tegen het bewaren van deze gegevens.

Indien er in een digitale uitwisseling (email, contactformulier, Whatsapp, SMS, etc.) andere gegevens door de (potentiële) cliënt worden gedeeld, zal hier integer en vertrouwelijk mee worden omgegaan door Online Reading binnen de wettelijke en de gebruikelijke kaders.

De cliënt of potentiële cliënt heeft te allen tijden het recht om de over hem/haar vastgelegde gegevens in te zien en om uitleg te vragen. Op het eerste redelijke verzoek van de (potentiële) cliënt zullen gegevens, voorzover wettelijk en gerechtelijk geoorloofd, zo snel als praktisch mogelijk is worden gewist. Indien praktisch en technisch mogelijk, kan de (potentiële) cliënt een bevestiging van deze verwijdering van gegevens vragen en ontvangen. Een aanmelding voor het ontvangen van een nieuwsbrief kan op elk moment weer ongedaan worden gemaakt.

Na afloop van de dienstverlening door Online Reading blijft de vertrouwelijkheid van de gegevens van de cliënt uitgangspunt, behoudens wettelijke of gerechtelijke aanspraken door derden.

Indien de cliënt/readee ervoor heeft gekozen om een geluidsopname van de Reading of sessie te ontvangen, zal Online Reading deze geluidsopname niet met anderen delen. Ook zal de geluidsopname worden gewist van de apparatuur van Online Reading indien de cliënt daarom verzoekt.

Door van de betaalde en gratis diensten en producten van Online Reading gebruik te maken, of informatie op te vragen, stemt de (potentiële) cliënt ermee in dat er gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden. Voor de verdere ontwikkeling van Online Reading als onderneming kan het bijvoorbeeld interessant zijn om te peilen over welke thematische Readings het meest frequent informatie wordt aangevraagd, etc.

Indien Online Reading/Elja Diepenbrock, bijvoorbeeld omwille van scholings- of cursusdoeleinden, spreekt over gebeurtenissen en ervaringen die tijdens een (Online) Reading (inclusief vormen van Healing, coaching of begeleiding) plaatsvonden, zal hij dat op een dergelijke wijze doen dat de betreffende readee of healee niet herkenbaar of afleidbaar is voor de toehoorders, tenzij vooraf toestemming van de cliënt is verkregen om een andere werkwijze te volgen.

 

Klachtenprocedure

Indien een (potentiële) cliënt een klacht heeft over het vastleggen en beschermen van gegevens en andere privacy-aangelegenheden samenhangend met een door Online Reading geleverde dienst of product, dan kan gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedure die is omschreven in de algemene voorwaarden. Deze klachtenprocedure is nog in ontwikkeling en zal zoveel als mogelijk proberen aan te sluiten bij wat binnen overkoepelende sectoren als coaching, natuurgeneeskunde en energiewerk, en bij andere readers in Nederland, gebruikelijk is.

 

Geldigheid en toepassing

In een voorkomend geval waarvoor de privacyverklaring geen oplossing zou bieden, besluit Online Reading, bij monde van Elja Laurens Diepenbrock, tot een passende oplossing, indien wenselijk na eerst overleg te hebben gevoerd met de (potentiële) cliënt.

Mocht één of meerdere onderdelen van deze privacyverklaring nietig worden verklaard, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige onderdelen.

Op de door Online Reading geleverde diensten en producten is Nederlands recht van toepassing.

 

Versie: 1-8-2023