Algemene voorwaarden Online Reading

 

Begripsomschrijving

Online Reading:

Eénmanszaak van Elja Laurens Diepenbrock geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 88827224, met als bedrijfsactiviteit het readen, coachen, adviseren, begeleiden en healen van mensen met een specifieke (levens)vraag.

 

Cliënt:

Persoon die diensten of producten afneemt van Online Reading, bijvoorbeeld als readee (i.e. degene die wordt geread tijdens een Reading).

 

Potentiële cliënt:

-Persoon die overweegt diensten of producten af te nemen van Online Reading

en/of

-Persoon die op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten en kennisontwikkeling van Online Reading.

 

Toepassing en acceptatie van de algemene voorwaarden

Door digitaal, schriftelijk, telefonisch of mondeling een Reading of een andere dienst of product bij Online Reading te reserveren, verklaart de cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Indien een potentiële cliënt contact opneemt met Online Reading of zich inschrijft voor de nieuwsbrief of een andere communicatie-uiting (bijvoorbeeld sociale media), zijn de relevante artikelen van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring, waaronder de aansprakelijkheids- en privacybepalingen, eveneens van toepassing.

 

Wijziging en publicatie algemene voorwaarden

Online Reading draagt zorg voor een publicatie van deze algemene voorwaarden op de daartoe geëigende manier, bijvoorbeeld op een toegankelijke plaats op de website www.onlinereading.nl

Online Reading is in rechte om zijn algemene voorwaarden op elk moment éénzijdig te wijzigen. Indien Online Reading tot een dergelijke wijziging heeft besloten:

  1. Publiceert Online Reading de gewijzigde algemene voorwaarden zo snel als mogelijk op de daartoe geëigende manier zodat oude en nieuwe (potentiële) cliënten kennis kunnen nemen van de voor hen van kracht zijnde algemene voorwaarden;
  2. Kan Online Reading besluiten om in de nieuwsbrief of een andere communicatie-uiting aandacht te geven aan de (voorgenomen) wijziging van de algemene voorwaarden. Dit ligt meer in de rede indien de algemene voorwaarden substantieel en verstrekkend (zullen) worden gewijzigd, zulks ter beoordeling van Online Reading.

 

Aard en doel van Online Reading

Online Reading is de éénmanszaak van Elja Laurens Diepenbrock geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 88827224. Doel van deze onderneming is het readen, coachen, adviseren, begeleiden en healen van mensen met een specifieke (levens)vraag. Deze bedrijfsactiviteit is nader omschreven en toegelicht op de webpagina: www.onlinereading.nl

 

Voorbehoud tot acceptatie als cliënt

Online Reading behoudt zich het recht voor om een potentiële cliënt niet te accepteren als cliënt en derhalve geen sessie, dienst of ander product te laten ontvangen. Indien tot dit besluit wordt gekomen, kan deze aanvrager van een Reading of besteller van een ander product of een andere dienst vragen om een toelichting op dit besluit.

 

Geen (vervanging van) medische behandeling

Online Reading verleent geen medische behandelingen en het is niet de bedoeling dat een Reading of Healing, vormen van coaching en begeleiding, of andere diensten en producten in de plaats komen van (medische) geestelijke en lichamelijke behandelingen. Een Reading-sessie, al dan niet gepaard gaand met Healing, coaching en begeleiding, is slechts als waardevolle aanvulling bedoeld op het normale werk van reguliere en alternatieve medici, therapeuten en hulpverleners.

Indien tijdens de Reading-sessie lichamelijke of psychologische klachten aan de orde komen, mag de door Online Reading geleverde informatie nooit gezien worden als vervanging van medische of therapeutische zorg of professionele hulpverlening. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het – op tijd! – inwinnen van medisch advies.

 

Eigen verantwoordelijkheid van de cliënt / Afwijzing van aansprakelijkheid

Er wordt geprobeerd om eventueel geformuleerde adviezen door Online Reading zo concreet mogelijk toepasbaar te laten zijn in het leven van de cliënt, echter de verdere interpretatie, ontwikkeling en invulling van de adviezen of oplossingsrichtingen is een verantwoordelijkheid van de cliënt zelf.

Op de website www.onlinereading.nl is uitvoerige informatie te vinden over de werkwijze van Online Reading en de verwachtingen die een cliënt (/readee) mag hebben over wat een Reading bij Online Reading wél, en wat een Reading niet is.

Online Reading pretendeert bijvoorbeeld niet de toekomst te kunnen voorspellen en een Reading is niet bedoeld om andere mensen te manipuleren. De cliënt wordt uitgenodigd om deze informatie vantevoren op de website te bestuderen om de Reading zo effectief mogelijk te laten zijn.

Van de cliënt wordt verwacht rekening te houden met het feit dat een (Online) Reading, hoewel meestal accuraat en kloppend, geen exacte wetenschap is.

Online Reading besteedt in al zijn uitingsvormen grote zorg aan het leveren van zo integer mogelijk en precies geformuleerde informatie, beschrijvingen en adviezen. Deze informatie, beschrijvingen en adviezen kunnen zowel generiek van aard zijn, als op de persoon zijn toegespitst. Niettemin worden (potentiële) cliënten en websitegebruikers opgeroepen om altijd zelf kritisch te blijven nadenken en daarbij te beseffen dat informatie, beschrijvingen en adviezen zich blijven ontwikkelen, zoals ook spirituele en praktische informatie zich behoort te blijven ontwikkelen. Ook voor de informatie, beschrijvingen en adviezen die tijdens een persoonlijke Reading (inclusief Healing, coaching en begeleiding, indien van toepassing) aan de orde komen, geldt dat deze bij een latere Reading na verloop van tijd, kunnen zijn veranderd, omdat ook de readee zelf in de tussentijd is veranderd.

Aan de informatie, beschrijvingen en adviezen gedaan door Online Reading kunnen geen rechten worden ontleend. In bredere zin geldt dat Online Reading niet aansprakelijk is voor enigerlei schade, welke dan ook, die direct of indirect uit de door hem aangeboden diensten of producten zou voortvloeien. Onder deze diensten en producten worden mede verstaan gratis geleverde diensten, producten, adviezen en informatie die via communicatiemiddelen als websites, sociale media en nieuwsbrieven wordt verspreid.

 

Informatie te leveren door de cliënt

De cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van belangrijke informatie, bijvoorbeeld over zijn/haar (/hen) geestelijke en lichamelijke gezondheid en welbevinden, of veranderingen daarin, in zoverre deze informatie relevant zou kunnen zijn voor de reader of voor readee.

Deze informatieplicht behelst ook persoonlijke gegevens zoals adres, emailadres, telefoonnummer, etc. zolang de cliënt diensten en producten wil blijven ontvangen.

 

Doorverwijzingen of het geven van contactinformatie

Indien Online Reading verwijst naar een andere dienstaanbieder, naar een medicus of naar een hulpverlener voor specifieke expertise die de cliënt kan helpen of ondersteunen, betekent dit niet dat Online Reading op enigerlei wijze verantwoordelijk kan worden gehouden voor de aanpak en werkwijze van deze derde dienstaanbieder, medicus of hulpverlener.

 

Technische verbinding en opnames

Online Reading spant zich uitermate in om de cliënt, ingeval zijn/haar Reading online (i.e. via het internet) plaatsvindt, een Reading aan te bieden met een aanvaardbare beeld- en geluidskwaliteit. Echter, op deze beeld- en geluidskwaliteit zijn moeilijk te beïnvloedbare factoren van toepassing, waaronder de internetverbinding van de cliënt, de capaciteit en stabiliteit van internetproviders en netwerken, mogelijke omgevingsgeluiden van huisgenoten, huisdieren, bouwwerkzaamheden etc. Daarom kan noch tijdens de Online Reading zelf, noch tijdens het afluisteren van een gemaakte opname van de Online Reading worden gegarandeerd dat alle tijdens de Reading geleverde informatie goed hoorbaar is. De cliënt vrijwaart Online Reading van de eventuele nadelige gevolgen die cliënt zou mogen ondervinden van een slechte beeld- of geluidskwaliteit, eventuele omgevingsgeluiden daarbij inbegrepen. Tevens spant de cliënt zich zelf in om tot een aanvaardbare beeld- en geluidskwaliteit te komen, opdat de Reading zo effectief mogelijk kan plaatsvinden.

 

Overmacht en Force Majeur

Bij het niet (tijdig) leveren of het onvoldoende leveren van een geboekte dienst of ander product door Online Reading, kan beroep worden gedaan op redenen van overmacht en force majeur, binnen de gebruikelijke wettelijke kaders en overwegingen van billijkheid en redelijkheid voor beide partijen. In dit geval kan Online Reading besluiten om een kwijtschelding of reductie van het te betalen bedrag voor de geboekte dienst of het product toe te passen bij wijze van coulantie, maar is daartoe niet automatisch verplicht.

 

Vastleggen en beschermen van gegevens en privacy

Voor de voorwaarden omtrent het vastleggen en beschermen van gegevens en privacy van cliënten en potentiële cliënten wordt verwezen naar de door Online Reading vastgestelde privacyverklaring.

 

Auteursrecht

Op alle communicatie-uitingen van Online Reading is auteursrecht van toepassing. Deze rechten zijn voorbehouden aan Online Reading/Elja Diepenbrock en eventuele andere betrokken auteurs of mede-ontwikkelaars waaronder begrepen websiteontwikkelaar(s). Dit geldt ook – maar niet uitsluitend –  voor de bedrijfsnaam Online Reading, voor de ideeën voor en de namen van thematische Readings, voor de inhoud en het ontwerp van website(s), blogs en nieuwsbrieven, voor gebruikt beeldmateriaal, voor gedistribueerde teksten.

Het is niet toegestaan om welk materiaal dan ook te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke toestemming van Online Reading.

 

Tarieven

De geldende tarieven voor de door Online Reading geleverde diensten en producten worden gepubliceerd op de website. Hoewel de tarieven met zorg worden gepubliceerd, kan aan de informatie op de website geen rechten worden ontleend.

Genoemde tarieven kunnen zonder nadere vooraankondiging worden aangepast. Online Reading kan kiezen voor een overgangsfase waarbij bijvoorbeeld cliënten die reeds één of meerdere afspraken bij de opdrachtnemer hadden gereserveerd, in de gelegenheid worden gesteld om de eerstvolgende reeds gereserveerde afspraak nog éénmalig af te nemen tegen het oude tarief.

In 2023 maakt Online Reading gebruik van de Kleine Ondernemersregeling, hetgeen betekent dat er geen BTW van toepassing is op de in rekening gebrachte bedragen.

Indien dit verandert in 2024 of 2025 zal dit voorzover mogelijk worden aangekondigd door Online Reading. Indien voor een cliënt BTW van toepassing moet worden verklaard op een volgende sessie, zal dit niet gelden als tariefsverhoging zoals bedoeld in de tekst hierboven.

In uitzonderlijke gevallen kan voor mensen met financiële beperkingen een korting op (één van) deze tarieven worden afgesproken. Indien een dergelijke korting voorwerp van bespreking is, kan, in voorkomende gevallen, een zekere onderbouwing van de financiële beperkingen worden gevraagd.

 

Annuleringsvoorwaarden

Mocht een cliënt een afspraak niet kunnen nakomen, dan dient de cliënt deze afspraak minstens 24 uur van tevoren te annuleren.

Indien een Reading-sessie (inclusief vormen van Healing, coaching, begeleiding of andere dienstverlening) korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, is de cliënt 75% van de kosten verschuldigd. Dit geldt zowel voor een Online Reading als voor een Reading in de Readingpraktijk/in persona.

 

Planning en tijd

De cliënt wordt geacht om op het afgesproken tijdstip van de sessie online te zijn en vóór die tijd alle benodigde (informatie)technische zaken te hebben geregeld.

Indien de Reading in persona plaatsvindt, wordt de cliënt geacht om op het afgesproken tijdstip en de afgesproken lokatie van de sessie aanwezig te zijn.

Het pas later aanwezig of operationeel zijn van een cliënt, betekent niet dat de sessie met datzelfde aantal minuten kan worden verlengd.

 

Betalingsvoorwaarden

Voor een dienst of product geleverd door Online Reading geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.

Het is mogelijk om direct contant te betalen of om dat meteen digitaal te doen (Tikkie). De cliënt ontvangt na afloop per email een factuur voor de dienst of het product in kwestie.

Zou de cliënt niet, of niet volledig hebben betaald binnen de genoemde termijn van 14 dagen, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim vanaf de 15e dag.

Doorgaans volgt dan nog een betalingsherinnering door Online Reading om de cliënt alsnog de mogelijkheid te geven om het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze betalingsherinnering kan gepaard gaan met het in rekening brengen van € 12,50 aan administratiekosten.

Verkeert cliënt in verzuim, dan heeft Online Reading het recht om incassomaatregelen te nemen, dan wel een externe partij daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de cliënt.

 

Klachtenprocedure

Een klachtenprocedure voor de door Online Reading geleverde diensten en producten is op dit moment nog in ontwikkeling. De aard van energetische en intuïtieve (Online) Readings en Healings is een bijzondere en zij bestrijkt meerdere, moeilijk hermetisch af te bakenen, sectoren. De te ontwikkelen klachtenprocedure zal zoveel als mogelijk proberen aan te sluiten bij wat binnen overkoepelende sectoren als coaching, natuurgeneeskunde en energiewerk, en bij andere readers in Nederland, gebruikelijk is.

Mocht een cliënt een klacht hebben over de levering van een dienst of product door Online Reading, dan wordt deze cliënt geacht om contact met Online Reading op te nemen om deze klacht te uiten zodat er mogelijkerwijs tot een passende oplossing kan worden gekomen. Mocht dit niet tot tevredenheid bij de cliënt leiden, dan kunnen verdere stappen worden gezet volgens de daartoe geëigende kanalen (beroepsorganisaties, klacht- en tuchtrecht, etc.).

 

Geldigheid en toepassing

In een voorkomend geval waarvoor de algemene voorwaarden geen oplossing zouden bieden, besluit Online Reading, bij monde van Elja Laurens Diepenbrock, tot een passende oplossing, indien wenselijk na eerst overleg te hebben gevoerd met de cliënt.

Mocht één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Op de door Online Reading geleverde diensten en producten is Nederlands recht van toepassing.

 

Versie: 1-8-2023